Tekstil ve Moda

Afinite Nedir, Afinite Ne Demek

Afinite, liflerin boyanma özelliklerini etkiler. 
Afinite ya da ilginlik (Alm. Affinität, Fr. affinité, İng. affinity), moleküllerin ya da kimyasal maddelerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan çekim ve birleşme eğilimine denir. Tekstilde afinite kavramı, boyarmadde ya da tekstil yardımcı maddelerinin liflerle aralarındaki çekim kuvvetlerini belirleyen bağlanma enerjisidir. 

Afinite, tekstil mamullerinin renklendirilebilme özelliği, belirli bir tekstil ham maddesi (pamuk, yün, polyester vb.) tarafından boyarmaddelerin veya yardımcı kimyasalların alınma kapasitesi, alınma şekli ve materyalin boyarmaddeyi çekebilme yeteneğidir. Afinite, boyarmadde veya tekstil yardımcı maddelerinin liflere olan ilgisi, aralarındaki çekim kuvvetleri ve bağlanma enerjisi hakkında fikir veren değerdir. 

Afinitesi yüksek demek, tekstil ürünleri tarafından boyarmaddelerin veya yardımcı kimyasal maddelerin, daha hızlı etkileşime girdiği ve bağlanma yeteneğinin iyi olduğu anlaşılmalıdır. 

Afinite değeri; 
- Boyanma koşullarının saptanması, 
- Boyanma düzgünlüğü açısından önem taşımaktadır. 

Çektirme yöntemine göre boyarmadde afinitesi yüksek boyarmadde tercih edilir. Aksi taktirde flottede kalan boyarmadde fazla olur ve boyarmadde sarfiyatı artar. Emdirme yöntemine göre boyamalarda ise afinitesi düşük boyarmaddeler tercih edilir. Bu; tekstil mamulü tarafından alınan flotte konsantrasyonu ile banyoda kalan flotte konsantrasyonunun aynı kalması açısından gereklidir. Aksi taktirde; ilk geçen kumaş boyarmaddeyi hemen çekeceğinden banyodaki boyarmadde konsantrasyonu düşer, renk tonunda giderek açılma olur, baş ve son farkı meydana gelir. Elyafın, boyarmaddenin affinite değerine göre düzgün boyanması için, flotteye çeşitli yardımcı maddelerin ilave edilmesi gerekir. Örneğin; yüksek afinite, düzgünsüz boyamaya neden olabileceğinden boyamayı yavaşlatıcı maddeler ilave edilir. Afinite sınırı; yani lifin boyarmadde alabilirlik kapasitesi aşıldığı taktirde boyarmadde lif üzerinde kalır, yani lif tarafından içine çekilmez. Bu, daha sonra yıkamada boyarmaddenin çıkmasına, yani akmasına yol açar. Afinite sınırı nedeniyle bir çok lif (özellikle selüloz esaslı olanlar) istenilen koyulukta boyanamazlar. Afinite artırıcı maddeler; alınma hızı düşük olan boyarmaddelerde afiniteyi arttırıcı maddelerle boyamayı destelemek gerekir. Bu maddeler boyarmaddeye ve life göre çeşitli şekillerde etki gösterirler. 

3 yorum:

afiniteli veya afinitesi olan gibi varyasyonları da vardır

afinite sadece boyacılıkta değil ziraat sektöründe kullanılan bir terimdir; afinite tarımda aşılı bitkilerde anaç ve kalem arasında, tek bir bitki gibi büyüme ve gelişme gerçekleştirebilmede yaşanan uyum; eşanlam: anaçkalem ilişkisi denir

kimyasal ilginlik ya da kimyasal afinite de denilmektedir