Tekstil ve Moda

Doku Nedir, Doku Kavramı Tanımı Kısaca

Deniz kabukları. 
Doku (tekstür) doğadaki tüm nesnelerin ve varlıkların görme, dokunma duyularıyla kavranabilen, iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel etkilerine denir. İçi sınırlayan varlıkların dış yapı durumudur. Bu, doğanın yapısal bir özelliğidir. Her varlığın karakteristik bir dış yapı oluşumu vardır. Objelerin dış görünüşlerindeki ayrıcalıklarını sağlayan dokusal yapı farklılıklarıdır. 

Görsel sanatlarda doku, gözde oluşan dokunma etkisidir. Başka bir deyişle, baktığımız yüzeylerin ona dokunmaksızın üzerimizde bıraktığı dokunma etkisidir. 

Doku, birbirine eş ya da birbirini tamamlayan birim biçimlerin belli sistemlerle yan yana gelmesinden oluşur. Dokular yüzeyleri oluşturur. Bir nesnenin görme ya da dokunma duyularıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü gerçekliği olarak tanımlanır. 

Doku yüzeylerin oluşumunu ve tanınıp ayırt edilmesini sağlar. Yüzey ne tipte olursa olsun parça ile bütün arasında birtakım temel bağlantılar bulunabilir. Doku, birbirine eş ya da birbirini tamamlayan birim biçimlerin belli sistemlerle yan yana gelmesinden oluşur. Dokular yüzeyleri oluşturur. 
Doku materyalin görüntüsü ve hissidir. 
Dokunun Bazı Özellikleri 
- Doku için ışık gereklidir. 
- Her nesne dokuya sahiptir. 
- Dokunun yapısı işleviyle ilgilidir. 
- Doku yüzeyseldir. (Madde ile ilk karşılaştığımız ve tanıştığımız kısımdır.) 
- Dokunun derinliği vardır. 

Dokunun Sınıflandırılması 
1. Hissediliş Biçimine Göre 
- Gerçek Doku: Dokunma duyumuzla algıladığımız dokular. 
- Görsel Doku: Sadece gözle görülebilen dokulardır. 
Doğal olan dokular organik doku olarak değerlendirilmektedir. 
2. Kimyasal Yapısına Göre 
- Organik Doku: Canlı varlıkları oluşturan birimlerin sahip olduğu dokulardır. Organik doku sürekli değişme özelliğine sahiptir. 
- İnorganik Doku: Doğada canlılar dışındaki tüm maddelerin sahip olduğu doku inorganik dokudur. Bu dokular da iç yapısına göre kendi aralarında kristal yapılı dokular ve geometrik yapılı dokular gibi sınıflandırmalara tabi tutulabilirler. 
Kavun dokusu. 
3. Doğada Var Oluş Biçimine Göre 
- Doğal Doku: Doğal dokunun gerçek dokudan farkı insan eliyle şekil almamış olmasıdır. 
- Yapay Doku: Maddenin kendi doğal yapısında olmayan insanlar tarafından yapılmış doku türüdür. Bu dokuya suni doku da denir. Yapay dokunun çeşitliliği bilim, teknoloji ve insanın hayal gücüne bağlı olarak sürekli değişmeye ve yenilik kazanmaya açıktır. 
Taşların dokusu. 
4. Ortaya Çıkış Biçimine Göre 
- Dinamik Doku: Bir yüzeyde bir anda oluşup, bir süre devam eden ve sonra kaybolan doku türüdür. Bu doku türüne bir başka ifade ile hareketli doku da denebilir. 
- Mekânsal Doku: Bir mekanda ortaya çıkan veya görüntülenen doku türüdür. Bu doku türü diğerlerine göre oldukça farklıdır. Burada doku hem görsel bir efekttir hem de yaşayan bir olaydır. 

Birim Biçim 
Doku, aynı yapı özelliğine sahip biçimlerin, hep aynı yönde hiç değişikliğe uğramadan tekrarlarla artmasından oluşur. Dokuyu oluşturan biçimlerin her birine birim biçim denir. Birim biçimler; birbirine eş, birbirini tamamlayan ya da belli sistemlerle yan yana gelerek dokusal yüzeyleri oluşturur. Örneğin iplikler dokuma veya örme işlemi ile bir araya getirilerek kumaş yüzeyleri oluşturur. (Tekstilde dokusuz yüzeylerde var) 

Doğal dokularda dokuyu oluşturan birim biçimler matematiksel bir eşlik göstermeyerek, bir bütün içinde birbirlerini tamamlayarak yapısal sistemleri oluşturur. Örneğin; doğadan ağaç dokuları, bal peteği dokusu gibi. Dokusal yüzeylerin oluşumunu sağlayan birim biçimleri ve bunların yan yana geliş sistemleri daima farklılıklar gösterir. Bazen değişik objelerde birim biçimler benzer olsalar da işlevselleri ayrı ayrı olduğundan yan yana geliş sistemleri farklı olabilir. Yine birim biçimleri farklı olan objelerde birimlerin yan yana geliş sistemleri benzer olabilir. Doku yüzeylerin oluşumunu ve tanınıp ayırt edilmesini sağlar. 

Tekstür Nedir, (İngilizce: Texture) - Tdk anlamı: 
1. Herhangi bir dokuyu belirleyen kendine özgü yapı, doku örgüsü
2. Gıda maddelerinde koku, yumuşaklık, kıvam vb. fiziksel özelliklerin tamamı. 

6 yorum:

doku mükerrer yapıların birlikte meydana getirdiği oluşumların ana malzemesidir. düzenli bir birleşme simetrik veya belli bir düzen içerisinde ise bir yüzey ortaya çıkar, tekstilde örme ve dokuma kumaşlar buna örnektir ancak nonwoven yüzeyler düzensiz bir birliktelik sonucu ortaya çıktığı için dokusuz yüzeyler ismini alır.

Doku kısaca ne demek: Görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen, homojen, yüzeysel etki öğesine denir.

Doku, bir nesnenin ya da maddenin dokunma ve görme duyularıyla algılanabilen iç yapılarını dışa vuran fiziksel yüzey özelliklerini barındıran bir temel tasarım öğesine denir. Doğadaki her nesnenin kendine has yüzey özellikleri yani dokusu bulunmaktadır. Bu dokular nesnelerin karakteristik özellikleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yüzeyin dokusu hangi tipte olursa olsun parça ve bütün arasında bir ilişki oluşarak dokusal yapı sistemleri meydana gelir. Uzak mesafede dokular, dokusal etkilerini yitirerek yüzey haline gelirler.

doku ne demek: nesnelerin duyularla kavranabilen karakteristik dış yapısı doku olarak tanımlanır.

doku nedir, tekstilde dokular, doku kelime anlamı, dokular neyi meydana getirir,

Doku nedir?
Doku, kelime anlamıyla görme ve dokunma duyusuyla algılanabilen, cisimlerin yüzey alanını oluşturan homojen birimdir. Bu homojen birimin şekli, büyüklüğü, dağılımı, yoğunluğu yüzeyin karakterini oluşturur ve ona özgünlük kazandırır. Doku, yüzeyi düzenli ya da rastlantısal dizilime göre iki şekilde oluşturur. Düzenli dizilimde, yüzeyi oluşturan her bir doku belli bir sistemle sıralanır, belli bir kurala göre kendini tekrarlar. Lifin dokunması ya da örülmesiyle oluşan kumaş yüzeyi buna örnek verilebilir. Rastlantısal dizilimde ise yüzey, birbirini tamamlayan dokuların oluşturduğu bütünlük içinde meydana gelir. Bu grubun sayısız örneğini doğada görmek mümkündür. Yaprak, toprak, tahta parçası, kaya, kum buna örnek verilebilir. Dokular, görsel ve dokunsal (gerçek) olarak iki ana sınıfa ayrılır. Görsel dokular sadece gözle algılanabilir. İki boyutludur. Çizgilerle, noktalarla, boyalarla açık ve koyu tonlarla yüzeye derinlik kazandırılır. Bu dokuyu genel olarak resim sanatında görmek mümkündür. Dokunsal (gerçek) doku, doğada var olan, dokunma ve görme duyusuyla algılanabilen dokudur. Bu doku için pürüzlü, düz, sert, yumuşak, kaygan gibi sıfatlar kullanıldığı görülür ve bal peteği, ayçiçeği tarlası, ağaç kabuğu gibi örnekler verilebilir. Doğada, sanatta, hayatın içinde anlam kazanan doku kavramının, tekstil ve moda dünyasındaki algısı da oldukça önemlidir. Çünkü kumaşın dokusu tercih edilmesindeki en önemli faktörlerden biridir. Örneğin, tekstilde yaygın kullanım alanına sahip pamuklu kumaşın yumuşak dokusu; esnekliği, güçlü yapısı ve nem tutma özelliği kadar önemlidir. Ayrıca pamuk, doku özellikleri nedeniyle farklı kumaşların yüzey özelliklerini iyileştirmek için de tercih edilir. Yün, rahatsız doku özelliğine rağmen yalıtım avantajı ile ipek ise pürüzsüz dokusu ile ön plana çıkar. Birçok sektörden talep gören non-woven ise dokusuz olarak adlandırılan bir tekstil ürünüdür. Bu grubun üretiminde dokuma ya da örme teknikleri kullanılmaz. Lifler bir takım kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutulur. Teknik tekstilin temsilcisi bu ürün; medikal, otomotiv, inşaat, suni deri gibi birçok sektörün ilgi odağıdır.